Category: Rosh Chodesh Women

ROSH CHODESH WOMEN’S STUDY GROUP

rosh chodesh

Rosh Chodesh Women’s Group

Friday, July 27, 1 PM
Women’s Rosh Chodesh at JCC
Life Force Yoga

Contact Sheri Jay for information: 

ictiam@aol.com